Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Cho phản ứng : Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2 Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là 0,01 mol/lít. Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol (l.s). Giá trị của a là :

 • Câu hỏi:

  2.Hòa tan hết 8,1 (g) Al vào ddHNO3 loãng dư. Sau pứ thu được ddX chứa 66,9gam muối và 1,68 lít Khí X (đkc). X có thể là :

 • Câu hỏi:

  3.Trong 1 chu kỳ, số oxi hoá cao nhất của các nguyên tố thuộc nhóm A trong oxit biến đổi như thế nào:

 • Câu hỏi:

  4.Vinyl axetat có công thức là :

 • Câu hỏi:

  5.Đốt cháy 12,9 gam hỗn hợp Al; Mg trong không khí được hh X nặng 16,9 gam gồm các oxit và kim loại dư.Cho x phản ứng với dd HCl 1M và H2SO4 0,5M (vừa đủ) thu được 8,96 lít H2.Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dd là:

 • Câu hỏi:

  6.Cho 3,36 lít CO2 (đktc) hấp thụ vào 300 ml dd NaOH 1,5M được dd X. Cho từ từ 400 ml dd HCl 1M vào dd X. Thể tích CO2 bay ra (đktc) là:

 • Câu hỏi:

  7.Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là :

 • Câu hỏi:

  8.Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra khỏi dung dịch thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng của vật sau phản ứng là bao nhiêu gam?

 • Câu hỏi:

  9.Este hóa hết các nhóm hydroxyl có trong 8,1 gam xenlulozơ cần vừa đủ x mol HNO3 (có H2SO4 đặc xúc tác hiệu suất 100%). Giá trị x là:

 • Câu hỏi:

  10.Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) ?

Xem kết quả