Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là

 • Câu hỏi:

  2.Trong các trường hợp sau, trường hợp nào kim loại bị ăn mòn điện hoá ?

 • Câu hỏi:

  3.Điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ trong một giờ với cường độ dòng điện 5 ampe. Khối lượng đồng giải phóng ở catôt là bao nhiêu gam ?

 • Câu hỏi:

  4.Crăckinh một ankan A, người ta thu được hỗn hợp sản phẩm gồm : metan, etan, propan, etilen, propilen và butilen. A là :

 • Câu hỏi:

  5.Nguyên tố M thuộc chu kì 3, nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hidro của nguyên tố M là công thức nào sao đây :

 • Câu hỏi:

  6.Hoà tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là

 • Câu hỏi:

  7.Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

 • Câu hỏi:

  8.Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  9.Một ancol no có công thức đơn giản là C2H5O. Công thức phân tử của ancol là công thức nào sau đây:

 • Câu hỏi:

  10.Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là

Xem kết quả