Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Hợp chất hữu cơ C4H7O2Cl khi thuỷ phân trong môi trường kiềm được các sản phẩm trong đó có hai chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của chất hữu cơ là :

 • Câu hỏi:

  2.Dẫn xuất halogen nào dễ bị thủy phân nhất ?

 • Câu hỏi:

  3.Hỗn hợp khí X gồm H2 và propen có tỉ khối so với H2 là 11. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 17,6 . Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là :

 • Câu hỏi:

  4.Cho hỗn hợp X gồm metan , axetilen, propen. Đốt cháy hoàn toàn 33 gam hỗn hợp X thì thu 37,8 gam nước . Mặt khác, 5,6 lít hỗn hợp X ( đktc) phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 50 gam brôm . Phần trăm thể tích của axetilen có trong X là :

 • Câu hỏi:

  5.Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 15 gam kết tủa. Giá trị của m là :

 • Câu hỏi:

  6.Tìm phát biểu sai:

 • Câu hỏi:

  7.Một dung dịch chứa: 0,2mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3- và x mol Cl- vậy x có trị số là :

 • Câu hỏi:

  8.Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic ?

 • Câu hỏi:

  9.Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 89,1 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là :

 • Câu hỏi:

  10.Có 4 chất ứng với 4 CTPT C3H6O ; C3H6O2 ; C3H4O và C3H4O2 được ký hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Thực hiện các phản ứng nhận thấy : X, Z cho pư tráng gương ; Y, T phản ứng được với NaOH ; T pư với H2 tạo thành Y ; Oxi hoá Z thu được T. CTCT đúng của X, Y, Z, T lần lượt là :

Xem kết quả