Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Một anđêhit đơn no có %O=36,36 về khối lượng. Tên gọi của anđêhit này là :

 • Câu hỏi:

  2.Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là :

 • Câu hỏi:

  3.Mô tả nào dưới đây về tính chất vật lí của nhôm là chưa chính xác ?

 • Câu hỏi:

  4.Hòa tan hoàn toàn 6,44 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là :

 • Câu hỏi:

  5.Câu nào đúng trong các câu sau? Trong ăn mòn điện hoá, xảy ra :

 • Câu hỏi:

  6.Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức. Xà phòng hóa hòan tòan 0,3 mol X cần dùng vừa hết 200ml dung dịch NaOH 2M, thu được anđehit Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 32g hai chất rắn . Biết % khối lượng oxi trong anđehit Y la 27,59%. Công thức của hai este là :

 • Câu hỏi:

  7.Để điều chế Na2CO3 có thể dùng phương pháp nào sau đây ?

 • Câu hỏi:

  8.Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-, 0,01 mol Na+, 0,25 mol NH4+, 0,3 mol Cl-. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào dung dịch X và đun nóng nhẹ (giả sử nước bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch X và dung dịch Ba(OH)2 sau phản ứng giảm đi là :

 • Câu hỏi:

  9.Chỉ có giấy màu ẩm, lửa, và giấy tẩm dd muối X người ta có thể phân biệt 4 lọ chứa khí riêng biệt O2, N2, H2S và Cl2 do có hiện tượng: khí (1) làm tàn lửa cháy bùng lên; khí (2) làm mất màu của giấy; khí (3) làm giấy có tẩm dd muối X hoá đen. Kết luận sai là:

 • Câu hỏi:

  10.Cho 45,6 gam hỗn hợp 2 muối Cacbonat kim loại kiềm tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 8,96 lít khí CO2 thoát ra ở đktc. Tổng khối lượng 2 muối clorua tạo thành là :

Xem kết quả