Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Cho 360 gam glucozơ lên men thành rượu etylic (giả sử chỉ có phản ứng tạo thành rượuetylic). Cho tất cả khí CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thì thu được 212 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3. Hiệu suất của phản ứng lên men rượu là:

 • Câu hỏi:

  2.Khi đốt cháy 0,1 mol hợp chất thơm X(C,H,O,không tác dụng NaOH) thì thu được dưới 17,92 lit CO2(đktc), còn thực hiện phản ứng gương 0,1 mol X giải phóng 21,6 gam Ag. Mặt khác 1 mol X tác dụng hết Na thoát ra 1 gam H2. Số đồng phân cấu tạo X phù hợp là:

 • Câu hỏi:

  3.Có bao nhiêu ancol no , mạch hở có 3 nguyên tử cacbon trong phân tử ?

 • Câu hỏi:

  4.Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là :

 • Câu hỏi:

  5.Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp : NaI và NaBr vào nước thu được dung dịch X. Cho Br2 dư vào X được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được b gam chất rắn khan. Tiếp tục hoà tan b gam chất rắn khan trên vào nước được dung dịch Z. Cho Cl2 dư vào Z được dung dich T. Cô cạn T thu được c gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 2b = a + c. Phần trăm khối lượng của NaBr trong hỗn hợp ban đầu là :

 • Câu hỏi:

  6.Cho Các chất khí sau: SO2, NO2, Cl2, CO2.Các chất khí khi tác dụng với dung dịch natri hiđroxit ( ở nhiệt độ thường) luôn tạo ra 2 muối là :

 • Câu hỏi:

  7.Cho isopren phản ứng với Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Số sản phẩm thuộc loại dẫn xuất đibrom thu được (không xét đồng phân hình học) là :

 • Câu hỏi:

  8.Để điều chế Na2CO3 có thể dùng phương pháp nào sau đây ?

 • Câu hỏi:

  9.Crăckinh một ankan A, người ta thu được hỗn hợp sản phẩm gồm : metan, etan, propan, etilen, propilen và butilen. A là :

 • Câu hỏi:

  10.Có bao nhiêu anđehit có cùng công thức phân tử C5H10O ?

Xem kết quả