Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong dài hạn, giả sử mức sản lương tiềm năng không thay đổi Nếu mức cung tiền tăng 10% thì:

 • Câu hỏi:

  2.Hàng hoá trung gian được định nghĩa là hàng hoá mà chúng

 • Câu hỏi:

  3.Giả sử rằng mọi người dự đoán rằng tỷ lệ lạm phát là 10% Nhưng trên thực tế chỉ là 8% Trong trường hợp này

 • Câu hỏi:

  4.Một ngân hàng có thể tạo ra tiền bằng cách

 • Câu hỏi:

  5.Trong mô hình IS-LM, chính sách tài khoá mở rộng được thể hiện bằng

 • Câu hỏi:

  6.Giả sử thuế là tự định và xu hướng tiêu dùng cận biên của các hộ gia đình là 0,8 Nếu chính phủ tăng chi tiêu 10 tỷ đồng mà không làm thay đổi tổng cầu, thì số thu về thuế cần thiết phải tăng một lượng là:

 • Câu hỏi:

  7.Trợ cấp thất nghiệp có xu hướng làm tăng thất nghiệp tạm thời do:

 • Câu hỏi:

  8.Câu bình luận nào về GDP sau đây là sai?

 • Câu hỏi:

  9.Khi hàm tiêu dùng nằm dưới đường 450, các hộ gia đình

 • Câu hỏi:

  10.GDP thực tế bằng

Xem kết quả