Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Khi Chính phủ giảm thuế đánh vào các nguyên liệu nhập khẩu thì:

 • Câu hỏi:

  2.Câu nào dưới đây phản ánh sự khác nhau giữa GDP danh nghĩa và GDP thực tế

 • Câu hỏi:

  3.Nếu chỉ số giá là 136,5 năm 1995 và tỷ lệ lạm phát giữa năm 1994 và 1995 là 5% thì chỉ số giá của năm 1994 là:

 • Câu hỏi:

  4.Chi phí cơ hội của việc giữ tiền là

 • Câu hỏi:

  5.Trong mô hình AD - AS, sự dịch chuyển đường tổng cung lên trên sang trái có thể do:

 • Câu hỏi:

  6.Theo trường phái cổ điển đường tổng cung thẳng đứng tại các mức sản lương tiềm năng là do:

 • Câu hỏi:

  7.Dưới đây là ba kênh mà ngân hàng trung ương có thể sử dụng để giảm cung

 • Câu hỏi:

  8.Sự gia tăng của tổng cầu không ảnh hưởng tới mức giá hàm ý rằng

 • Câu hỏi:

  9.Một người chuyển 1000 ngàn đồng từ tài khoản tiết kiệm sang tài khoản tiền gửi có thể viết séc, khi đó

 • Câu hỏi:

  10.Với các yếu tố khác không đổi, cầu về tiền thực tế lớn hơn khi

Xem kết quả