Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Xét nền kinh tế giản đơn, giả sử thu nhập =800, tiêu dùng tự định bằng = 100; xu hướng tiết kiệm cận biên = 0,3, tiêu dùng bằng :

 • Câu hỏi:

  2.Sức mua của tiền thay đổi:

 • Câu hỏi:

  3.Những người nào sau đây được coi là thất nghiệp

 • Câu hỏi:

  4.Khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10% và ngân hàng trung ương mua trái phiếu trị giá 100000 triệu đồng, thì mức cung tiền:

 • Câu hỏi:

  5.Giả sử ngân sách cơ cấu thăng dư, nhưng ngân sách thực tế bị thâm hụt Chúng ta có thể kết luận điều gì?

 • Câu hỏi:

  6.Nhân tố nào sau đây không gây ảnh hưởng tới lượng tiền cơ sở

 • Câu hỏi:

  7.Nếu GDP doanh nghĩa là 4410 tỷ đồng và chỉ số điều chỉnh GDP là 105, khi đó GDP thực tế là:

 • Câu hỏi:

  8.Trong mô hình IS-LM, chính sách tài khoá mở rộng được thể hiện bằng

 • Câu hỏi:

  9.Trong mô hình AD -AS sự dịch chuyển sang phải của đường AD có thể là do nguyên nhân

 • Câu hỏi:

  10.Giả sử thuế là tự định và xu hướng tiêu dùng cận biên của các hộ gia đình là 0,8 Nếu chính phủ tăng chi tiêu 10 tỷ đồng mà không làm thay đổi tổng cầu, thì số thu về thuế cần thiết phải tăng một lượng là:

Xem kết quả