Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Kinh tế vĩ mô nghiên cứu

 • Câu hỏi:

  2.Nếu mức sản xuất không thay đổi và mọi mức giá cả đều tăng gấp đôi so với năm gốc, khi đó chỉ số điều chỉnh GDP là:

 • Câu hỏi:

  3.Điều nào dưới đây được coi là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự biến động của đầu tư

 • Câu hỏi:

  4.Nguyên nhân nào đưới đây gây ra thất nghiệp không tư nguyện

 • Câu hỏi:

  5.Chức năng bảo tồn giá trị của tiền có thể được mô tả một cách cụ thể là

 • Câu hỏi:

  6.Nếu mức giá của hàng hoá Việt Nam là 200, mức giá của hàng hoá ngoại là 125, và giá ngoại tệ tính bằng VND là 12, tỷ giá hối đoái thực tế của đồng ngoại tệ là:

 • Câu hỏi:

  7.Lợi nhuận của hàng Honda tạo ra ở Việt Nam sẽ được tính vào:

 • Câu hỏi:

  8.Động cơ chủ yếu của mọi người giữ tiền là

 • Câu hỏi:

  9.Khoản mục nào sau đây không phải là một thành phần của GDP theo luồng chi phí nhân tố:

 • Câu hỏi:

  10.Khoản mục nào sau đây được coi là một khoản đầu tư trong hệ thống tài khoản thu nhập quốc dân

Xem kết quả