Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Khi OPEC tăng giá dầu thì

 • Câu hỏi:

  2.Trong mô hình AD - AS sự dịch chuyển sang trái của đường AD có thể gây ra bởi:

 • Câu hỏi:

  3.Nếu lãi suất cao hơn mức lãi suất cân bằng, điều nào dưới đây mô tả quá trình điều chỉnh diễn ra để đạt được trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ?

 • Câu hỏi:

  4.Giả sử trong một nước có dân số là 20 triệu người, 8 triệu người có việc làm, và 1 triệu người thất nghiệp Lực lượng lao động là bao nhiêu?

 • Câu hỏi:

  5.Chỉ tiểu nào dưới đây được coi là quan trọng nhất để đánh giá thành tưu kinh tế của một nền kinh tế trong dài hạn

 • Câu hỏi:

  6.Nếu tiền lương được quy định cao hơn mức tiền lương cân bằng trên thị trường lao động, thì nền kinh tế sẽ xuất hiện

 • Câu hỏi:

  7.Nếu GDP danh nghiã là 2000 tỷ đồng năm 1 và 2150 tỷ đồng năm 2 và giá cả của năm 2 cao hơn năm 1, khi đó

 • Câu hỏi:

  8.Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ làm giảm sản lượng đồng thời:

 • Câu hỏi:

  9.Nếu GDP thực tế không ở trạng thái cân bằng:

 • Câu hỏi:

  10.Nếu hàm tiết kiệm là S = - 25 +0,4 YD, thì hàm tiêu dùng là

Xem kết quả