Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toán

 • Câu hỏi:

  2.Tài khoản dùng để

 • Câu hỏi:

  3.Nội dung của phương pháp ghi sổ kép là

 • Câu hỏi:

  4.Nguyên tắc ghi chép trên TK doanh thu

 • Câu hỏi:

  5.Trên bảng CĐ KT, số dư của TK 214 sẽ được trình bày

 • Câu hỏi:

  6.Khi muốn biết tình hình tăng giảm chung của các loại NVL, KT phải xin phép

 • Câu hỏi:

  7.Ví dụ nào sau đây thuộc khái niệm dồn tích (doanh thu sẽ được ghi nhận khi đã thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền, bán hàng chưa thu tiền cũng được ghi nhận doanh thu)

 • Câu hỏi:

  8.Sổ cái là

 • Câu hỏi:

  9.Trong tháng 4, DN bán sp thu tiền mặt 20tr, thu bằng = TGNH 30tr, cung cấp sp dvụ cho KH chưa thu tiền 10tr, KH trả nợ 5tr, KH ứng tiền trc 20tr chưa nhận hàng. Vậy danh thu tháng 4 của DN là

 • Câu hỏi:

  10.Kế toán là việc:

Xem kết quả