Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho

 • Câu hỏi:

  2.Giá gốc của vật tư hàng hoá mua ngoài được xác định theo công thức

 • Câu hỏi:

  3.Trên BC TC chính cuối năm, hàng tồn kho được đánh giá theo

 • Câu hỏi:

  4.KT TC là việc

 • Câu hỏi:

  5.Muốn biết tình hình tăng giảm 1 loại NVL A nào đó, KT phải sắp xếp

 • Câu hỏi:

  6.Với giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị hàng nhập kho cho sẵn (Tồn ĐK + Nhập = Xuất + Tồn CK)

 • Câu hỏi:

  7.Tác dụng của việc định khoản kế toán

 • Câu hỏi:

  8.Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toán

 • Câu hỏi:

  9.Đối tượng nào sau đây là tài sản:

 • Câu hỏi:

  10.Khi muốn biết tình hình tăng giảm chung của các loại NVL, KT phải xin phép

Xem kết quả