Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toán

 • Câu hỏi:

  2.Muốn đối chiếu số liệu của sổ chi tiết với tài koản cần phải lập

 • Câu hỏi:

  3.Số dư của các TK

 • Câu hỏi:

  4.Hệ thống TK đc sắp xếp theo

 • Câu hỏi:

  5.Số dư bên nợ của bảng CĐ Tài Khoản gồm có các TK

 • Câu hỏi:

  6.TK nào sau đây sẽ xuất hiện trên bảng CĐ Kế Toán

 • Câu hỏi:

  7.Mối quan hệ giữa số dư và số phát sinh của 1 TK

 • Câu hỏi:

  8.Kế toán tổng hợp được thể hiện ở:

 • Câu hỏi:

  9.Đặc điểm của tài sản trong 1 DN

 • Câu hỏi:

  10.Nguyên tắc thận trọng yêu cầu

Xem kết quả