Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Hai TS giống nhau được DN mua ở 2 thời điểm khác nhau nên có gía khác nhau, khi ghi giá của 2 TS này KT phải tuân thủ

 • Câu hỏi:

  2.Nguyên tắc ghi chép trên TK nguồn vốn

 • Câu hỏi:

  3.Ví dụ nào sau đây thuộc khái niệm dồn tích (doanh thu sẽ được ghi nhận khi đã thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền, bán hàng chưa thu tiền cũng được ghi nhận doanh thu)

 • Câu hỏi:

  4.Đối tượng nào sau đây là tài sản:

 • Câu hỏi:

  5.KT tài chính có đặc điểm

 • Câu hỏi:

  6.Tài khoản nào sau đây là tài khoản tài sản

 • Câu hỏi:

  7.Bảng CĐKT phản ảnh

 • Câu hỏi:

  8.Nguyên tắc ghi chép trên TK doanh thu

 • Câu hỏi:

  9.Để kiểm tra việc ghi sổ kép cần phải lập

 • Câu hỏi:

  10.Tài khoản nào sau đây là tài khoản ngồn vốn

Xem kết quả