Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Khi muốn biết tình hình tăng giảm chung của các loại NVL, KT phải xin phép

 • Câu hỏi:

  2.Mối quan hệ giữa TK và bảng cân đối kế toán

 • Câu hỏi:

  3.Số dư TK cấp 1 bằng

 • Câu hỏi:

  4.DN đang xây nhà kho, ctrình xây dựng dở dang này là

 • Câu hỏi:

  5.Nợ phải trả phát sinh do

 • Câu hỏi:

  6.Mối quan hệ giữa TK tổng hợp và TK chi tiết của 1 TK bất kỳ

 • Câu hỏi:

  7.Nội dung nguyên tắc phù hợp yêu cầu (khi ghi nhận doanh thu thì phải ghi nhận 1 khoản chi phí tương ứng dùng để tạo ra doanh thu trong kỳ)

 • Câu hỏi:

  8.Kế toán là việc:

 • Câu hỏi:

  9.Trong kỳ DN thu được 10tr trong đó thu nợ 2tr và doanh thu trong kỳ là

 • Câu hỏi:

  10.Căn cứ để KT định khoản các nghiệp vụ phát sinh là

Xem kết quả