Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Đặc điểm của tài sản trong 1 DN

 • Câu hỏi:

  2.Đối tượng nào sau đây là tài sản:

 • Câu hỏi:

  3.Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho

 • Câu hỏi:

  4.Nguyên tắc thận trọng yêu cầu

 • Câu hỏi:

  5.Để kiểm tra việc ghi sổ kép cần phải lập

 • Câu hỏi:

  6.Theo chế độ KT Việt Nam

 • Câu hỏi:

  7.Tài khoản nào sau đây là tài khoản ngồn vốn

 • Câu hỏi:

  8.Đầu kỳ TS của DN là 800tr trong đó VCSH là 500tr, trong kỳ DN thua lỗ 100tr, TS và VCSH của DN lúc này là:

 • Câu hỏi:

  9.Số dư của TK cấp 1 bằng

 • Câu hỏi:

  10.Ta luôn có quan hệ cân đối sau đây

Xem kết quả