Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ đi đoán giá của cổ phiếu sẽ

 • Câu hỏi:

  2.Phân loại đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn phụ thuộc vào:

 • Câu hỏi:

  3.Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm các mục đích

 • Câu hỏi:

  4.Câu nào trong những câu sau là đúng: I. Doanh thu có xu hướng làm tăng vốn chủ sở hữu II. Doanh thu không làm thay đổi tổng tài sản III. Cơ bản chi phí được xem như là những khoản nợ IV. Chi phí có xu hướng làm giảm vốn chủ sở hữu

 • Câu hỏi:

  5.Rủi ro của đầu tư CK là:

 • Câu hỏi:

  6.Ngân hàng bạn công bố lãi suất gửi tiết kiệm trả trước là 10%/năm, ls này tương đương với lói suất trả sau là:

 • Câu hỏi:

  7.Sự tăng lên của tỷ lệ cổ tức của Công ty và giá trị CP của Công ty có quan hệ cùng chiều nhau

 • Câu hỏi:

  8.Tài liệu nào là quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng

 • Câu hỏi:

  9.Khái niệm "sự cân bằng thông tin hiệu quả" trong các thị trường tài chính là: I. Lợi nhuận ròng của các nhà đầu tư được trang bị thông tin thu được bằng với lợi nhuận ròng của các nhà đầu tư không được trang bị II. Giá chứng khoán hành thành một cách ngẫu nhiên, người có thông tin chẳng có lợi thế gì hơn người không có thông tin III. Trên thị trường số nhà đầu tư được thông báo thông tin bằng với số nhà đầu tư không được thông báo thông tin.

 • Câu hỏi:

  10.Khi mua trái phiếu nhà đầu tư quan tâm nhất đến gì:

Xem kết quả