Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Nếu một khách hàng đưa ra một lệnh có hiệu lực cho đến khi hủy bỏ để bán 100 cổ phiếu của công ty ABC ở giá giới hạn dừng là 37, thì:

 • Câu hỏi:

  2.Bạn đang xem xét đầu tư vào một cổ phiếu cho lợi suất mong đợi là 38% và mức rủi ro là 15%. Mức lợi suất cơ bản bạn mong muốn khi đầu tư vào cổ phiếu này là lãi suất kho bạc 8,5. Bạn là người có mức ngại rủi ro A = 2. Bạn có đằut vào cổ phiếu trên không?

 • Câu hỏi:

  3.Các chỉ tiêu không đánh giá rủi ro là:

 • Câu hỏi:

  4.Tổ chức niêm yết chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau khi trả lại tối thiểu

 • Câu hỏi:

  5.Ngân hàng bạn đang xem xét để đầu tư vào 1 CP có lợi suất mong đợi là 50%. Lãi suất tín phiếu kho bạc là 8,5%. Lãi suất đầu tư bình quân của TT cổ phiếu là 30%. CP đang xem xét có hệ số rủi ro  gấp 2 lần rủi ro của CP thị trường. Bạn khuyên lãnh đạo nên:

 • Câu hỏi:

  6.Những nghiên cứu đã chứng tỏ rằng, nếu đầu tư vào những cổ phiếu có P/E thấp là phương pháp tốt để thắng lợi trên thị trường.

 • Câu hỏi:

  7.Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Thông tư số 01/98/TT-UBCK ngày 13/10/1998 của tất cả các tổ chức kinh tế nhất thiết phải có: I. Bản cáo bạch II. Điều lệ công ty III. Cam kết bảo lãnh phát hành IV. Báo cáo tài chính 2 năm liên tục gần nhất có kiểm toán

 • Câu hỏi:

  8.Khi lãi suất thị trường tăng lên, giá trái phiếu sẽ:

 • Câu hỏi:

  9.Trong trường hợp nào vốn cổ đông sẽ bị pha loãng

 • Câu hỏi:

  10.RSI giảm và cắt đường O từ trên xuống dưới, đây là tín hiệu để:

Xem kết quả