Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Một công ty được xem là đối nhân (trọng nhân) hay đối vốn (trọng vốn) là do ai quyết định

 • Câu hỏi:

  2.Vốn điều lệ

 • Câu hỏi:

  3.Cổ phiếu của công ty cổ phần gồm.

 • Câu hỏi:

  4.Trong các loại cổ đông sau đây, cổ đông nào không có quyền chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác

 • Câu hỏi:

  5.Hiện nay, pháp luật về công ty mà nước ta dang sử dụng là

 • Câu hỏi:

  6.Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông thì phải lập ban kiểm soát có:

 • Câu hỏi:

  7.Sau 3 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, người nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông sáng lập có được công nhận là cổ đông sáng lập hay không ?

 • Câu hỏi:

  8.Trong các loại hình tổ chức lại công ty dưới đây, loại hình nào được áp dụng cho tất cả các loại hình công ty:

 • Câu hỏi:

  9.Trong các loại hình công ty sau, công ty nào có hội đồng thành viên bao gồm tất cả thành viên trong công ty ?

 • Câu hỏi:

  10.Trong công ty TNHH một thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên do ai chỉ định?

Xem kết quả