Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Công ty TNHH Đại Nam sáp nhập vào công ty TNHH Âu Cơ. Sau khi sáp nhập công ty Đại Nam

 • Câu hỏi:

  2.Trong công ty hợp danh, tư cách thành viên hợp danh bị chấm dứt khi:

 • Câu hỏi:

  3.Chọn câu phát biểu ĐÚNG: Đối với công ty cổ phần:

 • Câu hỏi:

  4.Trong công ty, tư cách thành viên sẽ chấm dứt trong trường hợp

 • Câu hỏi:

  5.Quyết định chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty được thông qua khi có ít nhất bao nhiêu trên tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:

 • Câu hỏi:

  6.Hợp nhất và sát nhập công ty chỉ áp dụng cho loại hình công ty trách nhiệm hửu hạn và công ty cổ phần.

 • Câu hỏi:

  7.Điều kiện cần để trở thành chủ tịch HĐTV:

 • Câu hỏi:

  8.Trong các lĩnh vực kinh doanh sau đây, lĩnh vực nào được pháp luật quy định vốn đãiều lệ là không đổi:

 • Câu hỏi:

  9.Vốn pháp định là

 • Câu hỏi:

  10.Trong công ty hợp danh,người triệu tập họp HĐTV là:

Xem kết quả