Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Nộp hồ sơ thủ tục thành lập công ty ở đâu, trong vòng bao nhiêu ngày hồ sơ được xem xét và cấp giấy chứng nhận ĐKKD:

 • Câu hỏi:

  2.Câu nào sau đây không đúng

 • Câu hỏi:

  3.Luật công ty lần đầu tiên được quốc hội thông qua năm nào ?

 • Câu hỏi:

  4.Chọn đáp án đúng

 • Câu hỏi:

  5.Đối với công ty TNHH 2 thành viên

 • Câu hỏi:

  6.Quyết định của hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất là bao nhiêu % vốn đãiều lệ chấp thuận (trong trường hợp đãiều lệ công ty không quy định một tỷ lệ cụ thể ) ?

 • Câu hỏi:

  7.Sau khi đăng kí kinh doanh các công ty mới. Công ty bị chia rẻ ….. , công ty bị tách sẽ ……

 • Câu hỏi:

  8.Người đại diện pháp luật của công ty cổ phần là:

 • Câu hỏi:

  9.Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì phải thành lập ban kiểm sóat khi có

 • Câu hỏi:

  10.Luật lệ về công ty ở Việt Nam được quy định lần đầu trong “Dân luật thi hành tại các tòa án Nam – Bắc Kỳ” năm nào:

Xem kết quả