Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Tổ chức quản lí công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên gồm:

 • Câu hỏi:

  2.Công ty hợp danh được quyền giảm vốn điều lệ:

 • Câu hỏi:

  3.Công ty cổ phần khi bán cổ phần thì phải bắt buoc trao cổ phiếu cho người mua.

 • Câu hỏi:

  4.Chọn phát biểu đúng:

 • Câu hỏi:

  5.Vốn đãiều lệ của công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên được hình thành từ:

 • Câu hỏi:

  6.Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu bao nhiêu phần trăm vốn đãiều lệ có quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền (trường hợp đãiều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn) ?

 • Câu hỏi:

  7.Công ty TNHH A đăng kí kinh doanh vào ngày 1/1/2006; vào ngày 1/12/2008, công ty A muốn giảm vốn đãiều lệ bằng cách hoàn trả 1 phần vốn góp cho thành viên theo tỉ lệ vốn góp của họ trong vốn đãiều lệ công ty. Hỏi: đãiều này có thực hiện đựơc không ?

 • Câu hỏi:

  8.Chọn câu phát biểu ĐÚNG:

 • Câu hỏi:

  9.. Công ty hợp danh có quyền:

 • Câu hỏi:

  10.Chọn câu phát biểu sai. Đối với công ty TNHH 1 thành viên:

Xem kết quả