Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Đại hội cổ đông có thể họp bất thường theo yêu cầu cuả ai?

 • Câu hỏi:

  2.Chọn câu phát biểu ĐÚNG:

 • Câu hỏi:

  3.Công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ bằng cách:

 • Câu hỏi:

  4.Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất bao nhiêu tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán?

 • Câu hỏi:

  5.Công ty A là công ty cổ phần đăng ký kinh doanh tại Hà Nội nhưng có 1 chi nhánh tại Hải Phòng, 1 chi nhánh tại Đà Nẵng và 2 văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, trụ sở chính của công ty phải đặt ở đâu?

 • Câu hỏi:

  6.Chuyển đổi công ty là biện pháp tổ chức lại công ty áp dụng cho:

 • Câu hỏi:

  7.Trong công ty TNHH 1 thành viên,ai là người đại diện theo quy định của pháp luật.

 • Câu hỏi:

  8.Chọn câu trả lời đúng nhất: đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì:

 • Câu hỏi:

  9.Phát biểu nào sau đây về cổ phiếu ưu đãi là đúng

 • Câu hỏi:

  10.Đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là:

Xem kết quả