Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong công ty cổ phần, tiêu chuẩn và đãiều kiện làm thành viên ban kiểm soát, chọn ý không đúng

 • Câu hỏi:

  2.Loại hình công ty nào bắt buộc không được giảm vốn đãiều lệ:

 • Câu hỏi:

  3.Ai có quyền đãiều hành công ty hợp danh ?

 • Câu hỏi:

  4.Có mấy loại công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2005:

 • Câu hỏi:

  5.Biện pháp ‘tách công ty’ được áp dụng cho loại hình công ty nào

 • Câu hỏi:

  6.Trong các loại hình tổ chức lại công ty dưới đây, loại hình nào được áp dụng cho tất cả các loại hình công ty:

 • Câu hỏi:

  7.Trong công ty cổ phần, nếu đãiều lệ công ty không qui định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác, thì giá mua lai cổ phần ưu đãi như thế nào so với giá thị trường tại thời đãiểm mua lại

 • Câu hỏi:

  8.Công ty có tư cách pháp nhân từ ngày:

 • Câu hỏi:

  9.Khi thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên tặng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho người khác thì họ sẽKhi thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên tặng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho người khác thì họ sẽ

 • Câu hỏi:

  10.Công ty TNHH 1 thành viên có thể

Xem kết quả