Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong các lĩnh vực kinh doanh sau đây, lĩnh vực nào được pháp luật quy định vốn đãiều lệ là không đổi:

 • Câu hỏi:

  2.Công ty nào bắt buộc phải có ban kiểm soát ?

 • Câu hỏi:

  3.Loại hình công ty nào sau đây được công nhận là pháp nhân:

 • Câu hỏi:

  4.Chọn phát biểu đúng:

 • Câu hỏi:

  5.Trong công ty cổ phần, số lượng cổ đông không có quy định bắt buộc là bao nhiêu.

 • Câu hỏi:

  6.Thời gian công bố nội dung đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là:

 • Câu hỏi:

  7.Quyết định của hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất là bao nhiêu % vốn đãiều lệ chấp thuận (trong trường hợp đãiều lệ công ty không quy định một tỷ lệ cụ thể ) ?

 • Câu hỏi:

  8.Chọn câu trả lời đúng nhất: Nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Câu hỏi:

  9.Dựa vào đối tượng và phạm vi điều chỉnh của pháp luật, phân loại phá sản thành:

 • Câu hỏi:

  10.Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên là:

Xem kết quả