Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Một công ty được xem là đối nhân (trọng nhân) hay đối vốn (trọng vốn) là do ai quyết định

 • Câu hỏi:

  2.Công ty TNHH Huy Bằng được tách ra từ công ty TNHH Thanh Lương. Vậy, công ty Huy Bằng có phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty Thanh Lương không ?

 • Câu hỏi:

  3.Loại hình công ty nào bắt buộc không được giảm vốn đãiều lệ:

 • Câu hỏi:

  4.Thành viên góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Câu hỏi:

  5.Câu nào sau đây là đúng:

 • Câu hỏi:

  6.Theo các nhà nghiên cứu, công ty nói chung có thể được chia thành hai loại cơ bản là

 • Câu hỏi:

  7.Chuyển đổi công ty là biện pháp tổ chức lại công ty áp dụng cho:

 • Câu hỏi:

  8.Tư cách thành viên công ty sẽ chấm dứt trong các trường hợp nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  9.Công ty nào trong các công ty sau bắt buộc giám đốc phải là thành viên của công ty?

 • Câu hỏi:

  10.Chọn câu phát biểu SAI. Trong công ty TNHH một thành viên có chủ sỡ hữu là là tổ chức:

Xem kết quả