Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong Excel Mỗi bảng tính Workbook chứa tối đa bao nhiêu trang tính sheet:

 • Câu hỏi:

  2.Để cắt được 2 ký tự cuối trong từ "Hanoi" biểu thức nào dưới đây là đúng?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Cho bảng số liệu sau, Khi nhập công thức sau: =SUMIF(D31:D35,>=50.000,C31:C35) cho kết quả:

 • Câu hỏi:

  4.Trong Excel lưu tập tin với định dạng gì:

 • Câu hỏi:

  5.Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả :

 • Câu hỏi:

  6.Trong Excel không thể thực hiện công việc nào sau đây:

 • Câu hỏi:

  7.Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Khi ta nhập công thức = MATCH(65,B57:B60) kết quả là

 • Câu hỏi:

  9.Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị?

 • Câu hỏi:

  10.Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

Xem kết quả