Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong Excel, để chèn một cột ta thực hiện:

 • Câu hỏi:

  2.Trong Excel để kẻ khung cho 1 khối ô ta dùng lệnh nào sau đây:

 • Câu hỏi:

  3.Để chỉnh sửa dữ liệu của một ô trong Excel bạn bấm:

 • Câu hỏi:

  4.Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự:

 • Câu hỏi:

  5.Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

 • Câu hỏi:

  6.Công thức nào sau đây dùng để lấy phần nguyên của phép chia (Vd: 5 chia 2 kết quả là 2)

 • Câu hỏi:

  7.Trong Excel để thay đổi độ rộng của cột ta chọn:

 • Câu hỏi:

  8.Để đặt tên trên 1 vùng tính Excel ta dùng tổ hợp phím:

 • Câu hỏi:

  9.Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2010. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả:

 • Câu hỏi:

  10.Trong Excel, để chọn toàn bộ bảng tính ta phải:

Xem kết quả