Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =YEAR(0.007)

 • Câu hỏi:

  2.Trong Excel để thay đổi độ rộng của hàng ta chọn:

 • Câu hỏi:

  3.Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

 • Câu hỏi:

  4.Trong Excel, công thức nào sau đây cho kết quả là ”Anh”:

 • Câu hỏi:

  5.Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả?

 • Câu hỏi:

  6.Công thức sau: =ROUND(136485.22,-3) sẽ cho kết quả sau:

 • Câu hỏi:

  7.Địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ:

 • Câu hỏi:

  8.Để đặt tên trên 1 vùng tính Excel ta dùng lệnh"

 • Câu hỏi:

  9.Trong Excel, hãy cho biết kết quả của công thức sau: =INT(-4.8)+ABS(-5)+MOD(23,7):

 • Câu hỏi:

  10.Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

Xem kết quả