Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ:

 • Câu hỏi:

  2.Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

 • Câu hỏi:

  3.Trong Excel lọc ra danh sách các mẫu tin cả 3 điều kiện ta phải sử dụng các chức năng:

 • Câu hỏi:

  4.Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =Len("Hanoi")

 • Câu hỏi:

  5.Có mấy cách thoát khỏi Excel:

 • Câu hỏi:

  6.Trong Excel, khi ta nhập công thức sau : =LEFT("A26",2)& right("INDEX",2) thì kết quả sẽ là:

 • Câu hỏi:

  7.Trong Excel để rút trích dữ liệu bạn chọn:

 • Câu hỏi:

  8.Khi gõ công thức xong, rồi Enter máy hiện ra #REF có nghĩa là:

 • Câu hỏi:

  9.Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả?

 • Câu hỏi:

  10.Trong Excel để kẻ khung cho 1 khối ô ta dùng lệnh nào sau đây:

Xem kết quả