Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Để văn bản có một nét gạch giữa, thao tác nào sau đây đúng:

 • Câu hỏi:

  2.Chức năng Format/Drop Cap dùng để thể hiện:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Để văn bản có nét đôi gạch giữa, thao tác nào sau đây đúng:

 • Câu hỏi:

  4.Khi đang làm việc với Winword, nếu lưu tập tin vào đĩa thì tập tin đó:

 • Câu hỏi:

  5.Để bảng nằm giữa văn bản, sau khi chèn bảng phải đặt thuộc tính sau :

 • Câu hỏi:

  6.Trong Microsoft Word, sau khi chọn chức năng Insert / Break có thể thực hiện:

 • Câu hỏi:

  7.Trong Word, để canh trái văn bản ta sử dụng tổ hợp phím:

 • Câu hỏi:

  8.Muốn làm xuất hiện hộp Header and Footer trong Winword nhấp chuột lên thực đơn lệnh:

 • Câu hỏi:

  9.Muốn xác định khoảng cách và vị trí ký tự, ta vào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự Hoa đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện

Xem kết quả