Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Do you need .....................?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.I'll ask my teacher some more ........................... about that writer.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.It's a .............. of time and money going to the dancing hall in the evening.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.- ................ for a living? - I'm an engineer.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Your friend is waiting for you to finish what you’re doing and you say," ....................."

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Children ........... play football in the street. They ........ play it in the stadium.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.The father of the girl is a teacher, ....................?

 • Câu hỏi:

  8.I'm afraid you ………….............. to do this. It's a regulation.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9............... she's got an English name, she is in fact Vietnamese.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.The crowd ................... excitedly when he scored the third goal.

Xem kết quả