Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Câu thơ: "Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm" trong bài Tây Tiến của Quang Dũng diễn tả

 • Câu hỏi:

  2.Từ "hiện nay" trong văn bản "Gửi thanh niên An Nam" là nói về thời gian nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Thông tin nào sau đây không chính xác khi nói về tiểu sử Nguyễn Khoa Điềm?

 • Câu hỏi:

  4.Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu mượn lối diễn đạt của hình thức sinh hoạt văn hoá nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  5.Tác phẩm nào sau đây là của Nguyễn Khoa Điềm?

 • Câu hỏi:

  6.Trong văn bản Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong nền văn nghệ của dân tộc, tác giả đã dùng từ ngữ gì để diễn tả tính chất của thời đại mà Nguyễn Đình Chiểu sống?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Những chuẩn mực, quy tắc về phát âm, cách dùng từ, đặt câu, cấu tạo lời nói, bài văn... góp phần thể hiện điều gì?

 • Câu hỏi:

  8.Câu thơ nào dưới đây không được trích ra từ bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu?

 • Câu hỏi:

  9.Trong văn bản Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong nền văn nghệ của dân tộc, tác giả đã dẫn câu thơ nào của Nguyễn Đình Chiểu để chứng minh cho luận điểm "Nguyễn Đình Chiểu...khinh miệt bọn lợi dung văn chương để làm việc phi nghĩa"?

 • Câu hỏi:

  10.Bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng được in trong tập thơ nào?

Xem kết quả