Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Những động vật nào dưới đây có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái?

 • Câu hỏi:

  2.Trùng roi có hình thức sinh sản:

 • Câu hỏi:

  3.Hoocmôn nào kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng do tuyến yên tiết ra?

 • Câu hỏi:

  4.Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Để thu hoạch hạt, phải kết thúc ở giai đoạn nào sau đây trong chu trình sinh trưởng, phát triển của cây đậu, ngô, vừng?

 • Câu hỏi:

  6.Thụ phấn gồm có các hình thức

 • Câu hỏi:

  7.Rối loạn sản xuất hoocmôn nào sau đây của tuyến yên sẽ làm rối loạn quá trình trứng chín và rụng?

 • Câu hỏi:

  8.Động vật lưỡng tính nào sau đây không tự thụ tinh được mà thụ tinh chỉ xảy ra giữa tinh trùng và trứng của 2 cá thể khác nhau?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Thí dụ nào sau đây là biện pháp thụ tinh nhân tạo làm thay đổi số con?

 • Câu hỏi:

  10.Đối với con đực hoocmôn LH có tác dụng điều hòa sinh sản là:

Xem kết quả