Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Ý nào sau đây không đúng khi nói về diễn biến của hình thức sinh sản phân đôi ở vi khuẩn?

 • Câu hỏi:

  2.Để nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường đặc, người ta thêm vào môi trường lỏng chất gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Ý nào sau đây không phải là tác hại của virut gây ra đối với thực vật?

 • Câu hỏi:

  4.Môi trường nuôi cấy vi sinh vật có thể ở dạng nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?

 • Câu hỏi:

  6.Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của phương pháp nuôi cấy vi sinh vật không liên lục?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phải làm gì?

 • Câu hỏi:

  8.Capsôme là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Đặc điểm của pha cân bằng của quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục là:

 • Câu hỏi:

  10.Diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân?

Xem kết quả