Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Quá trình hình thành quần thể với các đặc điểm thích nghi không phụ thuộc vào:

 • Câu hỏi:

  2.Sự phát tán của quần thể bao gồm:

 • Câu hỏi:

  3.Tuổi sinh lí là gì?

 • Câu hỏi:

  4.Trong quá trình hình thành chuỗi pôlinuclêôtit, nhóm phôtphat của nuclêôtit sau sẽ gắn vào nuclêôtit trước ở vị trí

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Đặc điểm sinh giới ở đại Nguyên sinh là:

 • Câu hỏi:

  6.Ở ngô có ba gen, mỗi gen có 2 alen (A và a, B và b, D và d). Ba cặp gen này phân li độc lập, tác động cộng gộp cùng quy định chiều cao thân. Cứ mỗi gen trội làm cho cây thấp đi 20 cm. Người ta giao phấn cây thấp nhất với cây cao nhất (210 cm).Sự phân li kiểu hình ở F2 là:

 • Câu hỏi:

  7.Mô tả nào dưới đây về trình tự nuclêôtit của 1 đoạn ADN là đúng?

 • Câu hỏi:

  8.Cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli gồm các thành phần:

 • Câu hỏi:

  9.Trong NST các phân tử histon liên kết với ADN nhờ:

 • Câu hỏi:

  10.Hậu quả nghiêm trọng của việc nạo hút thai?

Xem kết quả