Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Nhận định nào sau đây không phải là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi - Vanbec?

 • Câu hỏi:

  2.Sự sai khác về chất lượng trong hoạt động thần kinh của người so với vượn người thể hiện ở:

 • Câu hỏi:

  3.Một gen có A = 20% tổng số nuclêôtit của gen và G = 900 Nu. Khi gen tự nhân đôi 1 số lần, môi trường đã phải cung cấp 9000 nuclêôtit loại A. Số lần tự nhân đôi của gen là:

 • Câu hỏi:

  4.Ở một loài sinh vật có bộ NST 2n = 48. Số NST được dự đoán ở thể ba là

 • Câu hỏi:

  5.Trong quá trình dịch mã, axit amin đến sau sẽ được gắn vào chuỗi pôlipeptit đang được hình thành

 • Câu hỏi:

  6.Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: "Một quần thể...(A)... có số lượng cá thể ít thay đổi, kích thước...(B)...phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường và không gian mà quần thể chiếm cứ". (A), (B) lần lượt là:

 • Câu hỏi:

  7.Thể đa bội là cơ thể

 • Câu hỏi:

  8.Đột biến số lượng NST được chia thành

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Điều nào sau đây không đúng với mức phản ứng?

 • Câu hỏi:

  10.Ở ngô có ba gen, mỗi gen có 2 alen (A và a, B và b, D và d). Ba cặp gen này phân li độc lập, tác động cộng gộp cùng quy định chiều cao thân. Cứ mỗi gen trội làm cho cây thấp đi 20 cm. Người ta giao phấn cây thấp nhất với cây cao nhất (210 cm).Sự phân li kiểu hình ở F2 là:

Xem kết quả