Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Sự giống nhau giữa hai quá trình nhân đôi ADN và phiên mã là:

 • Câu hỏi:

  2.Ở ngô có ba gen, mỗi gen có 2 alen (A và a, B và b, D và d). Ba cặp gen này phân li độc lập, tác động cộng gộp cùng quy định chiều cao thân. Cứ mỗi gen trội làm cho cây thấp đi 20 cm. Người ta giao phấn cây thấp nhất với cây cao nhất (210 cm).Chiều cao của cây F1 là:

 • Câu hỏi:

  3.Điểm quyết định trong cơ chế nhân đôi đảm bảo cho phân tử ADN con có trình tự nuclêôtit giống phân tử ADN mẹ là

 • Câu hỏi:

  4.Hậu quả nghiêm trọng của việc nạo hút thai?

 • Câu hỏi:

  5.Nguyên nhân bên ngoài gây ra diễn thế sinh thái là

 • Câu hỏi:

  6.Sự phát tán của quần thể bao gồm:

 • Câu hỏi:

  7.Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở con lai F1 vì

 • Câu hỏi:

  8.Trong một quần thể giao phối ngẫu nhiên có hai alen D và d, tần số của alen d là 0,2. Cấu trúc di truyền của quần thể này là:

 • Câu hỏi:

  9.Đường kính của một nuclêôxôm là:

 • Câu hỏi:

  10.Các hệ sinh thái tự nhiên gồm:

Xem kết quả