Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Để tìm kiếm một chuỗi ký tự có phân biệt chữ in và chữ thường, trong khung Search Options ta chọn:

 • Câu hỏi:

  2.Câu lệnh nào cho phép trả về phần tử đầu tiên trong mảng và xóa phần tử đó khỏi mảng:

 • Câu hỏi:

  3.Chức năng Data/Consolidate thì Reference dùng để xác định dữ liệu dùng để thống kê thông qua địa chỉ của nó. Điều quan trọng là field đầu tiên của phạm vi này phải là :

 • Câu hỏi:

  4.Để sao chép một đối tượng đồ họa:

 • Câu hỏi:

  5.Dòng nào dưới đây cho phép chèn ảnh vào trang web:

 • Câu hỏi:

  6.Muốn chèn mục Chú thích vào slide (PowerPoint) hiện hành ta làm như sau

 • Câu hỏi:

  7.Ví dụ ta gõ chữ n và nhấn phím spacebar, máy sẽ hiện ra cụm từ thông tin.Đây là chức năng:

 • Câu hỏi:

  8.Thuộc tính nào dưới đây cho phép thêm âm thanh vào trang web:

 • Câu hỏi:

  9.Dòng nào dưới đây cho phép dặt mầu nền cho trang web:

 • Câu hỏi:

  10.Phần mở rộng của power point là gì?

Xem kết quả