Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Để xóa kí tự trong văn bản, ta sử dụng những phím nào trên bàn phím:

 • Câu hỏi:

  2.Bạn có thể đổi màu nền của các slide theo cách tốt nhất sau đây:

 • Câu hỏi:

  3.Chọn cả bảng Table ta nhấn hợp phím?

 • Câu hỏi:

  4.Trong hàm t i chính, thì Type có giá trị là bao nhiêu khi ta lờ đi hoặc không viết trong công thức:

 • Câu hỏi:

  5.Câu lệnh nào cho phép trả về phần tử đầu tiên trong mảng và xóa phần tử đó khỏi mảng:

 • Câu hỏi:

  6.Bạn có thể chú thích các thuật ngữ cho 1 từ , 1 câu, bằng Footnote. Như vậy Footnote có nghĩa là :

 • Câu hỏi:

  7.Để sao chép một đối tượng đồ họa:

 • Câu hỏi:

  8.Các thành phần: bộ nhớ chính, bộ xử lý trung ương, bộ phận nhập xuất,các loại hệ điều hành là :

 • Câu hỏi:

  9.Java Script được sử dụng ở:

 • Câu hỏi:

  10.Có bao nhiêu loại Tab (phân theo dạng canh lề - Alignment:

Xem kết quả