Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Thực dân Anh vin vào cớ gì để tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện ở Trung Quốc?

 • Câu hỏi:

  2.Tác phẩm nào sau đây là của nhà văn Lỗ Tấn?

 • Câu hỏi:

  3.Trong thời gian nào, tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân ở Nhật Bản tăng từ 19% lên 42%?

 • Câu hỏi:

  4.Nước Cộng hòa Pê-ru và cộng hòa Mê-hi-cô ra đời vào năm nào?

 • Câu hỏi:

  5.Ai là người nhiệt tình ủng hộ cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất năm1898 ở Trung Quốc?

 • Câu hỏi:

  6.Phương án nào sau đây không nằm trong chính sách chia để trị trong thời gian người Anh cai trị Ấn Độ?

 • Câu hỏi:

  7.Trong thể chế chính trị của Mĩ, cầm quyền là những Đảng nào?

 • Câu hỏi:

  8.Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế như thế nào?

 • Câu hỏi:

  9.Cuộc đấu tranh của 9 vạn nữ công nhân vào ngày quốc tế phụ nữ tác động như thế nào đến cách mạng tháng Hai?

 • Câu hỏi:

  10.Sau cuộc đấu tranh giành độc lập, các nước Mĩ Latinh còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nào?

Xem kết quả