Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được họp tại đâu?

 • Câu hỏi:

  2.Chủ trương cơ bản của Đảng và Chính Phủ trong những năm 1948 - 1950 trên lĩnh vực kinh tế là gì?

 • Câu hỏi:

  3.Tại Đại hội Đảng lần II, Đảng ta ra hoạt động công khai với tên gọi là gì ?

 • Câu hỏi:

  4.Chiến dịch Điện Biên Phủ gồm bao nhiêu đợt tấn công ? Thời gian từng đợt ?

 • Câu hỏi:

  5.Đường lối kháng chiến toàn diện của ta diễn ra trên các mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, ngoại giao. Nhưng quyết định chủ yếu là mặt trận nào?

 • Câu hỏi:

  6.Từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, khu vực Trung Đông chịu sự thống trị của nước nào?

 • Câu hỏi:

  7.Ai được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam năm 1951?

 • Câu hỏi:

  8.Sự đô hộ của thực dân Anh bị hủy bỏ, lãnh thổ của Palextin được chia thành 2 quốc gia vào thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  9.Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  10.Quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ được Bộ Chính trị Trung ương Đảng thông qua vào thời gian nào?

Xem kết quả