Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Việt Nam và Mĩ bắt đầu bình thường hóa quan hệ vào thời gian nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Ixraen chấp nhận đàm phán với PLO (1993) theo nguyên tắc nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Ngày 22 - 12 - 1978, tập đoàn "Khơme đỏ" đã cho quân đánh chiếm tỉnh nào ở Việt Nam?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Ý nghĩa thắng lợi của công cuộc chống giặc đói những năm đầu sau thắng lợi của Cách mạng tháng 8 - 1945?

 • Câu hỏi:

  5.Đường lối đổi mới được đưa ra trong Đại hội nào của Đảng cộng sản Việt Nam?

 • Câu hỏi:

  6.Theo quy định của Hiệp định Sơ bộ, chính phủ Việt Nam cho phép Pháp được mang bao nhiêu quân ra Bắc làm nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật?

 • Câu hỏi:

  7.Quân ta đã giải phóng 28000 km2 với 25 vạn dân... là kết quả của chiến dịch nào?

 • Câu hỏi:

  8.Tại sao thực dân Pháp lại chủ trương tấn công vào các đô thị đầu tiên?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào

 • Câu hỏi:

  10.Cho đến năm 1975, nhân dân miền Bắc đã làm cách mạng xã hội chủ nghĩa được bao nhiêu năm?

Xem kết quả