Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Vấn đề tập hợp lực lượng những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp là trách nhiệm của mặt trận nào?

 • Câu hỏi:

  2.Điều gì khiến cho kinh tế Việt Nam những năm sau cách mạng tháng Tám rơi vào tình trạng kiệt quệ?

 • Câu hỏi:

  3.Đại hội tổng kết, biểu dương thành tích thi đua yêu nước đã chọn được

 • Câu hỏi:

  4.Trong số 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986-1990), chương trình nào được đưa lên hàng đầu?

 • Câu hỏi:

  5.Chủ trương đập tan kế hoạch Navarre của ta là

 • Câu hỏi:

  6.Sau cách mạng tháng Tám, Việt nam Giải phóng quân được đổi thành

 • Câu hỏi:

  7.Nguyên nhân nào là cơ bản nhất để ta chủ trương hòa hoãn, nhân nhượng Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị?

 • Câu hỏi:

  8.Cuộc chiến đấu ở các đô thị nổ ra trong khoảng thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  9.Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào nào?

 • Câu hỏi:

  10.Trong giai đoạn 1954 - 1960, nhân dân miền Bắc phải làm tròn nghĩa vụ gì đối với miền Nam?

Xem kết quả