Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1................ are they? They are John and Mary

 • Câu hỏi:

  2.(Make) (sure) there (are) (no) traffic.

 • Câu hỏi:

  3.We collect..........................and feed it to pigs.

 • Câu hỏi:

  4.Excuse me,.........................?

 • Câu hỏi:

  5.(There) (is) (a) armchair (in) the living - room.

 • Câu hỏi:

  6.I’d like coffee...............................some sugar, please.

 • Câu hỏi:

  7.0h, my pens.................. on the floor. Please put...............................on the desk.

 • Câu hỏi:

  8.Teeth - ..............................; face - wash.

 • Câu hỏi:

  9.No. I'm........................... I'm at Lam Son high school.

 • Câu hỏi:

  10.Is that John's wife? - No, John..............................married.

Xem kết quả