Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.He's very short,……………………sisters are taller.

 • Câu hỏi:

  2.Let’s eat here. The………………….seems very good.

 • Câu hỏi:

  3.What do you ………………….when it's cold?

 • Câu hỏi:

  4.John is often late for school, but I……………………

 • Câu hỏi:

  5.Is that John's wife? - No, John..............................married.

 • Câu hỏi:

  6.My sister and I............................. American, but our grandparents .................English.

 • Câu hỏi:

  7.How many seasons are there in Viet Nam? There are……………..two seasons there.

 • Câu hỏi:

  8.Oh, Jane is very beautiful……………………..a new dress.

 • Câu hỏi:

  9........................... the restaurant in the hotel? - On the second floor.

 • Câu hỏi:

  10.Lan likes sports. She……………..aerobics every day.

Xem kết quả