Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.(How) (many) do you (weigh)? - Fifty (kilos).

 • Câu hỏi:

  2.We (have) (maths) (at) Tuesday (and) Thursday.

 • Câu hỏi:

  3.Teacher/in/are/students/the/room/and

 • Câu hỏi:

  4................. are they? They are rulers and books.

 • Câu hỏi:

  5.This - that, these - ..............................

 • Câu hỏi:

  6.Mr Dickson is very tall and big. He needs a...........................raincoat.

 • Câu hỏi:

  7.(Sorry). You (can't) speak (to) Jenny. She's (have) a bath.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.This ....................... a pencil.

 • Câu hỏi:

  9.At the end of our.....................................are our feet. Each foot has five

 • Câu hỏi:

  10.The restaurant is ..........................the drugstore.

Xem kết quả