Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.At an intersection. we must............................

 • Câu hỏi:

  2.Is your father in the house ? - Yes,....................

 • Câu hỏi:

  3.(What's) for lunch? (There) is (a) chicken and (some) rice.

 • Câu hỏi:

  4.Look, (this) bus (goes) (very) (quickly).

 • Câu hỏi:

  5.We buy bread and cakes at the............................

 • Câu hỏi:

  6.Listen!.........................to your sister?

 • Câu hỏi:

  7.My...........................Tom Brown.

 • Câu hỏi:

  8.Our teacher gives…………………..a lot of homework.

 • Câu hỏi:

  9.She............................her teeth every morning.

 • Câu hỏi:

  10.What's Tom doing'? - He .........................video games.

Xem kết quả