Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Open your mouth, please. That's 37°C. That's.....................

 • Câu hỏi:

  2.Fruit………………….. and milk are healthful drinks.

 • Câu hỏi:

  3.Do you often………………TV, Mary? Oh, every night.

 • Câu hỏi:

  4.Where......................you yesterday? You didn't go to school.

 • Câu hỏi:

  5.This orange tastes………………….

 • Câu hỏi:

  6.Please be quiet. I ....................

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Vegetables are good but you....................wash them well.

 • Câu hỏi:

  8.I'm OK, but I’m a little…………………..

 • Câu hỏi:

  9.He likes stamps. He is a stamp...........................

 • Câu hỏi:

  10.What's the………………..with you, Mary? You look worried.

Xem kết quả