Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Find the mistake in sentence below : I (think) (of) (she) (is going to) Hanoi next holiday.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Nancy was ..................... a job at her town.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Public libraries ......................... to all readers.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.He has worked hard ...................., and he is now old enough to retire.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.It cost me ..................... money to travel all over the world.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.I'm cleaning the floor. Can your help ............?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.The furniture in this house is .....................

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.The library is open to the pupils .................. come there to read.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Blond hair is ..................... hair.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Their son was ..................... and irreplaceable.

Xem kết quả