Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.I'm going to Bath..........Monday............Tom. Would you like to come?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Mount Rushmore can…………………..from a faraway distance.

 • Câu hỏi:

  3.c

 • Câu hỏi:

  4.I ..............................the kitchen floor every day

 • Câu hỏi:

  5.At the meeting the chairman………………..about the problems facing the company.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Computers can help us get and send information………………

 • Câu hỏi:

  7.I (don’t know) (who) my teacher (would be) (next semester).

 • Câu hỏi:

  8.I don’t like eggs and my brother…………………..

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Everest is the world’s highest …………………..

 • Câu hỏi:

  10.When he awoke, she………………….by the window, looking at something in the street.

Xem kết quả