Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.The church ...................... about 100 years ago.

 • Câu hỏi:

  2.Mr. Long said that he .............................. in Ho Chi Minh City.

 • Câu hỏi:

  3.Job applicants normally fall………………. one of three categories.

 • Câu hỏi:

  4.The plan is to replace state funding donations …………………..private.

 • Câu hỏi:

  5.I wish you ................watching TV while I am talking to you.

 • Câu hỏi:

  6.He will finish the work before you.................here tomorrow.

 • Câu hỏi:

  7.(You don't) (know of) any (apartment), (do you)?

 • Câu hỏi:

  8.Mary scarcely goes out at night, ...............?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.The longest fish in the contest .......... by Thelma River.

 • Câu hỏi:

  10."What was your impression of last night's lecture?" "…………….speaking, I thought it was rather boring."

Xem kết quả