Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Ở châu Âu từ thế kỉ XV khi các quốc gia phong kiến thống nhất, quyền hành tập trung vào tay bộ phận nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Nông nô bị phụ thuộc vào lãnh chúa như thế nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Ở châu Âu từ thế kỉ XV, khi các quốc gia phong kiến thống nhất, quyền hành tập trung vào bộ phận nào?

 • Câu hỏi:

  4.Tác phẩm Địa lí Đại Việt của Nguyễn Trãi có tên gọi là gì ?

 • Câu hỏi:

  5.Trong lịch sử chế độ phong kiến Ấn Độ, vương triều nào được xem là giai đoạn thống nhất và thịnh vượng nhất?

 • Câu hỏi:

  6.Vương Thông đã quyết định mở cuộc phản công đánh vào chủ lực của nghĩa quân Lam Sơn ở đâu ?

 • Câu hỏi:

  7.Hệ tư tưởng và đạo đức chính thống của giai cấp phong kiến Trung Quốc là:

 • Câu hỏi:

  8.Mục tiêu đấu tranh của phong trào nông dân Đức là gì?

 • Câu hỏi:

  9.Trận đói khủng khiếp nhất xảy ra ở Đàng Ngoài vào những năm nào ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Việc tìm kiếm con đường giao lưu buôn bán giữa châu Âu và phương Đông được đặt ra vô cùng bức thiết từ?

Xem kết quả