Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Hai đoàn tàu, đoàn thứ nhất gồm những toa rỗng, đoàn thứ hai gồm những toa chứa đầy hàng được kéo bởi hai đầu tàu giống nhau. Khi đầu tàu mở máy, đoàn thứ nhất thay đổi vận tốc nhanh hơn đoàn tàu thứ hai. Câu giải thích nào sau đây là hợp lí nhất?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Chọn câu trả lời đúng. Chất rắn có hình dạng và thể tích xác định là do trong chất rắn:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Chọn câu trả lời đúng. Trong các tính huống sau đây, tính huống nào cốc sẽ bị nứt?

 • Câu hỏi:

  4.Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào chứng tỏ các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo của các chất?

 • Câu hỏi:

  6.Người ta dùng 15 kg củi khô có thể để đun sôi 12lít nước từ 24oC. Biết năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 107J/kg, nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.độ. Hiệu suất của bếp có thể là giá trị nào trong các giá trị sau:

 • Câu hỏi:

  7.Trộn lẫn một lượng rượu có thể tích V1 và khối lượng m1 vào một lượng nước có thể tích V2 và khối lượng m2. Kết luận nào sau đây là đúng?

 • Câu hỏi:

  8.Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Trạng thái của vật sẽ thay đổi như thế nào khi chịu tác dụng của hai lực cân bằng?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Trọng lực tác dụng lên một vật không thực hiện công cơ học trong trường hợp nào dưới đây?

Xem kết quả