Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Đổ 100cm3 rượu vào 100cm3 nước, thể tích hỗn hợp rượu và nước thu được có thể nhận giá trị nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  2.Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào chứng tỏ các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Câu nào dưới đây nói về tốc độ là không đúng?

 • Câu hỏi:

  4.Người ta dùng 15 kg củi khô có thể để đun sôi 12lít nước từ 24oC. Biết năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 107J/kg, nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.độ. Hiệu suất của bếp có thể là giá trị nào trong các giá trị sau:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí. Lực .... sinh ra khi một vật lăn trên mặt của vật khác.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Hình minh họa ở dưới ghi lại các vị trí của một hòn bi lăn từ A đến D sau những khoảng thời gian bằng nhau. Câu nào dưới đây mô tả đúng chuyển động của hòn bi?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Chọn câu đúng. Một vật được ném từ thấp lên cao thì .............

 • Câu hỏi:

  8.Chọn câu trả lời sai.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Chọn câu trả lời đúng. Chất rắn có hình dạng và thể tích xác định là do trong chất rắn:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Một ròng rọc cố định làm thay đổi hướng chuyển động của dây thừng đi 90o. Người ta kéo một vật lên cao nhờ ròng rọc và dây thừng vắt qua ròng rọc nói trên như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem kết quả