Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Ở loài sinh sản vô tính, sinh sản sinh dưỡng sự duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ tế bào, thế hệ cơ thể là nhờ quá trình:

 • Câu hỏi:

  2.Di truyền là:

 • Câu hỏi:

  3.Thực hiện phép lai: P: AABB x aabb. Các kiểu gen thuần chủng xuất hiện ở con lai F2 là

 • Câu hỏi:

  4.Điều kiện nghiệm đúng riêng cho định luật phân li độc lập mà không cần có ở định luật đồng tính và định luật phân li là:

 • Câu hỏi:

  5.Sự tổng hợp phân tử ARN xảy ra ở kỳ nào của quá trình phân bào?

 • Câu hỏi:

  6.Từ mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho ra:

 • Câu hỏi:

  7.Sự hình thành giới tính ở cá thể của nhiều loài được xác định chủ yếu bởi:

 • Câu hỏi:

  8.Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để con sinh ra đều có mắt đen, tóc xoăn?

 • Câu hỏi:

  9.Ở lúa tính trạng thân cao (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp (a). Nếu ở đời con có tỷ lệ 50% thân cao, 50% thân thấp thì P có kiểu gen là:

 • Câu hỏi:

  10.Lai cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản thì điều kiện nghiệm đúng cơ bản để cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trội là:

Xem kết quả