Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Sự hình thành giới tính ở cá thể của nhiều loài được xác định chủ yếu bởi:

 • Câu hỏi:

  2.Nguyên tắc bán bảo toàn được thể hiện trong cơ chế:

 • Câu hỏi:

  3.Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể bắt đầu co ngắn đóng xoắn diễn ra ở:

 • Câu hỏi:

  4.Ở thực vật để duy trì ưu thế lai cây F1, người ta sử dụng hình thức:

 • Câu hỏi:

  5.Ở một loài thực vật, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả màu đỏ, dạng quả bầu dục và quả vàng, dạng quả tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, tròn. Cho F1 lai phân tích thu được 35 cây quả đỏ, tròn; 29 cây quả đỏ, bầu dục; 31 cây quả vàng, tròn; 33 cây quả vàng, bầu dục. Kiểu gen của P phải là:

 • Câu hỏi:

  6.Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Chó lông dài x Chó lông ngắn không thuần chủng, kết quả ở F1 như thế nào?

 • Câu hỏi:

  7.Ở lúa tính trạng thân cao (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp (a). Nếu ở đời con có tỷ lệ 50% thân cao, 50% thân thấp thì P có kiểu gen là:

 • Câu hỏi:

  8.Ở một loài hoa, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Kết quả của một phép lai như sau: P: Thân đỏ thẫm x Thân xanh lục F1: 105 thân đỏ thẫm : 99 thân xanh lục Kiểu gen của P trong phép lai trên là:

 • Câu hỏi:

  9.Bộ NST của 1 loài sinh vật 2n = 24. Số lượng NST ở thể tam bội là:

 • Câu hỏi:

  10.Khi gen tổng hợp phân tử ARN thì nucleotid loại A của mạch mã gốc sẽ liên kết với loại Nucleotid nào của môi trường nội bào?

Xem kết quả