Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Thế nào là đột biến gen? 1. Biến đổi các tính trạng cơ bản của sinh vật 2. Biến đổi ở một cặp hay một số cặp Nucleotid trên gen 3. Biến đổi trong cấu trúc của ADN

 • Câu hỏi:

  2.Dạng đột biến cấu trúc NST gây hậu quả nghiêm trọng nhất cho cơ thể sinh vật là:

 • Câu hỏi:

  3.Biến dị tổ hợp là gì?

 • Câu hỏi:

  4.Ở một loài thực vật, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả màu đỏ, dạng quả bầu dục và quả vàng, dạng quả tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, tròn. Cho F1 lai phân tích thu được 35 cây quả đỏ, tròn; 29 cây quả đỏ, bầu dục; 31 cây quả vàng, tròn; 33 cây quả vàng, bầu dục. Kiểu gen của P phải là:

 • Câu hỏi:

  5.Kí hiệu F2 nghĩa là:

 • Câu hỏi:

  6.Thực hiện phép lai: P: Hoa đỏ (AA) x hoa trắng (aa) F1: 100% Hoa đỏ (Aa) Kết quả ở F2 là:

 • Câu hỏi:

  7.Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là:

 • Câu hỏi:

  8.Ở một loài hoa, hoa đỏ (A) là trội hoàn toàn so với hoa trắng (a), thực hiện phép lai P: AA x AA F1: 100% hoa đỏ . Ở F2 thu được kiểu hình:

 • Câu hỏi:

  9.Sự kiện chỉ có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân là gì?

 • Câu hỏi:

  10.Ở loài sinh sản vô tính, sinh sản sinh dưỡng sự duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ tế bào, thế hệ cơ thể là nhờ quá trình:

Xem kết quả