Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Dạng đột biến không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen là I. mất một cặp nuclêôtit. II. thay thế một cặp nuclêôtit. III. thêm một cặp nuclêôtit. Câu trả lời của bạn:

 • Câu hỏi:

  2.Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào quy định?

 • Câu hỏi:

  3.Ở lúa tính trạng thân cao (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp (a). Nếu ở đời con có tỷ lệ 50% thân cao, 50% thân thấp thì P có kiểu gen là:

 • Câu hỏi:

  4.Gen A bị đột biến thành gen a. Gen a dài hơn gen A 3,4Å. Đột biến gen này dạng gì?

 • Câu hỏi:

  5.Trong phân bào lần II của giảm phân, nhiễm sắc thể kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở:

 • Câu hỏi:

  6.Thực hiện phép lai: P: Hoa đỏ (AA) x hoa trắng (aa) F1: 100% Hoa đỏ (Aa) Kết quả ở F2 là:

 • Câu hỏi:

  7.Khi gen tổng hợp phân tử ARN thì nucleotid loại A của mạch mã gốc sẽ liên kết với loại Nucleotid nào của môi trường nội bào?

 • Câu hỏi:

  8.Người ta sử dụng lai phân tích nhằm mục đích gì?

 • Câu hỏi:

  9.Bệnh đao là gì?

 • Câu hỏi:

  10.Trong chu kỳ tế bào, kỳ nào chiếm thời gian nhiều nhất?

Xem kết quả