Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa Nam Kì là gì?

 • Câu hỏi:

  2.Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đòi hỏi giải quyết nhiệm vụ chính là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Người đề ra đường lối cải tổ ở Liên Xô là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Đặc điểm của cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Hội nghị Trung ương VIII đã nêu lên khẩu hiệu nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  6.Vì sao nền kinh tế Việt Nam lại chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ?

 • Câu hỏi:

  7.Điểm chung của các nước châu Á những năm trước Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Tháng 11/1951 địch mở chiến dịch Hòa Bình với âm mưu gì ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Chính sách đối ngoại nổi bật của Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Vào thời gian nào đã diễn ra Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam?

Xem kết quả