Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Xu thế chung của thế giới ngày nay là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu là những đại diện tiêu biểu của tầng lớp/giai cấp nào trong xã hội Việt Nam những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Vào thời gian nào đã diễn ra Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Hội nghị Trung ương VIII đã nêu lên khẩu hiệu nào sau đây?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Sau khi vào Đông Dương, Nhật tiến hành thu mua lương thực chủ yếu là lúa gạo nhằm mục đích gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Mục tiêu ban đầu của những người đứng đầu Trung Quốc khi đề ra đường lối " Ba ngọn cờ hồng" là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Trong chiến dịch Việt Bắc 1947, khi quân địch tấn công lên Bắc Cạn phản ứng của quân ta là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Nguyên nhân quan trọng nhất đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu ?

Xem kết quả