Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Đặc điểm này không thể hiện sự chuyển dịch trong cơ cấu ngành kinh tế:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Nhiều vùng có cơ hội để phát triển là nhờ:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số tăng nhanh do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Các vùng có tỉ lệ di dân tự do vào đô thị cao nhất là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản, nhưng quy mô ngành này vẫn còn nhỏ là do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Tại sao chúng ta phải vừa khai thác rừng, vừa bảo vệ rừng?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Từ năm 1991 đến 2002 ngành có tỉ trọng trong cơ cấu GDP không ngừng giảm và giảm mạnh là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Đặc điểm nào dưới đây không đúng với ngành chăn nuôi nước ta:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Sự thay đổi cơ cấu lao động của nước ta thể hiện:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Tác động tích cực của dân số trẻ là:

Xem kết quả