Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Phát biểu nào sau đây không đúng về người đồng sinh ?

 • Câu hỏi:

  2.Phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn sẽ có :

 • Câu hỏi:

  3.Phương thức hình thành loài nhanh diễn ra ở con đường hình thành loài nào ?

 • Câu hỏi:

  4.Phương pháp độc đáo của Menđen trong việc nghiên cứu tính qui luật của hiện tượng di truyền là :

 • Câu hỏi:

  5.Người đầu tiên đưa ra khái niệm về biến dị cá thể là :

 • Câu hỏi:

  6.Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là: 0,6AA : 0,4Aa. Sau một thế hệ ngẫu phối, người ta thu được ở đời con 8000 cá thể. Tính theo lí thuyết, số cá thể có kiểu gen dị hợp ở đời con là :

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Lai hai cây cà tím có kiểu gen AaBB và Aabb với nhau. Biết rằng, cặp gen A,a nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 2, cặp gen B,b nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 6. Do xảy ra đột biến trong giảm phân nên đã tạo ra cây lai là thể ba ở cặp nhiễm sắc thể số 2. Các kiểu gen nào sau đây có thể là kiểu gen của thể ba được tạo ra từ phép lai trên?

 • Câu hỏi:

  8.Giả sử một gen có 2 alen A và a. Gọi P là tần số alen A, q là tần số alen a. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử sẽ tạo ra thế hệ tiếp sau với thành phần kiểu gen :

 • Câu hỏi:

  9.Kết quả nào dưới đây không phải là do hiện tượng giao phối gần :

 • Câu hỏi:

  10.Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Tế bào lá của loài thực vật này thuộc thể ba nhiễm sẽ có số nhiễm sắc thể là :

Xem kết quả