Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là :

 • Câu hỏi:

  2.Biết A quy định thân cao; a thân thấp; B hoa kép; b hoa đơn; C màu tím; c màu trắng. Cá thể có kiểu gen AaBbCc tạo ra loại giao tử mang gen aBc với tỉ lệ ?

 • Câu hỏi:

  3.Lai hai dòng cây hoa trắng thuần chủng với nhau, F1 thu được toàn cây hoa trắng. Cho các cây F1 tự thụ phấn, ở F2 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 131 cây hoa trắng : 29 cây hoa đỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, có thể kết luận tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật :

 • Câu hỏi:

  4.Dạng cách ly nào đánh dấu sự hình thành loài mới ?

 • Câu hỏi:

  5.Có thể hiểu diễn thế sinh thái là sự :

 • Câu hỏi:

  6.Khi các cá thể của một quần thể giao phối (quần thể lưỡng bội) tiến hành giảm phân hình thành giao tử đực và cái, ở một số tế bào sinh giao tử, một cặp nhiễm sắc thể thường không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Sự giao phối tự do giữa các cá thể có thể tạo ra các kiểu tổ hợp về nhiễm sắc thể là :

 • Câu hỏi:

  7.Giả sử một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát là : 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa. Nếu cho tự thụ phấn nghiêm ngặt thì ở thế hệ sau thành phần kiểu gen của quần thể tính theo lý thuyết là :

 • Câu hỏi:

  8.Ở ruồi giấm, đột biến lặp đoạn trên nhiễm sắc thể giới tính X có thể làm biến đổi kiểu hình từ :

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Theo Thuyết tiến hoá tổng hợp thì tiến hoá nhỏ là quá trình :

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Theo quan niệm hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên tác động vào quần thể :

Xem kết quả