Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F1 là :

 • Câu hỏi:

  2.Lá cây ưa sáng thường có đặc điểm :

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Lá cây ưa sáng thường có đặc điểm

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với một hệ sinh thái ?

 • Câu hỏi:

  5.Prôtêin không thực hiện chức năng :

 • Câu hỏi:

  6.Quá trình đột biến là nhân tố tiến hoá vì đột biến :

 • Câu hỏi:

  7.Lai hai cây cà tím có kiểu gen AaBB và Aabb với nhau. Biết rằng, cặp gen A,a nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 2, cặp gen B,b nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 6. Do xảy ra đột biến trong giảm phân nên đã tạo ra cây lai là thể ba ở cặp nhiễm sắc thể số 2. Các kiểu gen nào sau đây có thể là kiểu gen của thể ba được tạo ra từ phép lai trên ?

 • Câu hỏi:

  8.Thú có túi sống phổ biến ở khắp châu Úc. Cừu được nhập vào châu Úc, thích ứng với môi trường sống mới dễ dàng và phát triển mạnh, giành lấy những nơi ở tốt, làm cho nơi ở của thú có túi phải thu hẹp lại. Quan hệ giữa cừu và thú có túi trong trường hợp này là mối quan hệ :

 • Câu hỏi:

  9.Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm :

 • Câu hỏi:

  10.Thể đa bội lẻ :

Xem kết quả