Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Yếu tố quyết định mức độ đa dạng của một thảm thực vật ở cạn là :

 • Câu hỏi:

  2.Ở cà chua, gen A quy định tính trạng quả màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng quả màu vàng. Lai những cây cà chua tứ bội với nhau (F1), thu được thế hệ lai (F2) phân li theo tỉ lệ 35 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng. Cho biết quá trình giảm phân hình thành giao tử 2n diễn ra bình thường. Kiểu gen của F1 là :

 • Câu hỏi:

  3.Giao phối gần không dẫn đến hiện tượng :

 • Câu hỏi:

  4.Trong chọn giống, người ta ít sử dụng phương pháp gây đột biến bằng các tác nhân vật lý, hoá học đối với :

 • Câu hỏi:

  5.Cơ chế phát sinh thể đa bội chẵn là :

 • Câu hỏi:

  6.Hiện tượng khống chế sinh học có ý nghĩa gì trong quần xã ?

 • Câu hỏi:

  7.Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Tế bào lá của loài thực vật này thuộc thể ba nhiễm sẽ có số nhiễm sắc thể là :

 • Câu hỏi:

  8.Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể ?

 • Câu hỏi:

  9.Hình thành loài mới bằng con đường địa lý thường gặp ở :

 • Câu hỏi:

  10.Bệnh, hội chứng nào sau đây ở người là hậu quả của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ?

Xem kết quả